المينيو

14OZ

4OZ

14TL

Caramel Latte

18TL

Türk Kahvesi

10TL

Türk kahvesi Special

12TL

Osmanlı,Kakule
Vanilya,Fındık

4TL

TURKISH CAY

10TL

herbal tea

8TL

YEMENI CAY

14OZ

4OZ

Hot Drink

12TL

Espresso

14TL

13TL

Espresso Machıato

15TL

12TL

Americano

15TL

13TL

Latte

16TL

13TL

Cappucıno

16TL

14TL

Mocha

14TL

14TL

white chocolate Mocha

16TL

12TL

Hot chocolate

14OZ

17TL

HIBISCUS COLD TEA

17TL

COO LİME MOJITO

17TL

AFFAGATO

17TL

cold chocolate

14OZ

Cold Drink

12TL

ESPRESSO FREDO

16TL

ICE LATTE

14TL

ICE AMERICANO

17TL

ICE MOCHA

17TL

ICE CARAMEL LATTE

17TL

smoothie

( Banana-Strawberry-Blackberry)

17TL

COLD BREW

Special Filter Coffee

SYPHON - CHEMEX - V60 - FRENC PRESS 300ML

15TL

COLOMBİA

15TL

UGANDA

15TL

BURUNDI

20TL

YEMEN

15TL

BRAZIL

30TL

BARY BREW TEA TIME MENU

including 2 tea

Cakes

17TL

cheese cake

17TL

carrot cake

17TL

forest fruit mousse

17TL

carrot walnut cake

17TL

pistachio cake

17TL

Tiramisu

10TL

croissant

8TL

sandwich

includ 1 tea

Soft Drink

17TL

WATER

17TL

PEPSI

17TL

SODA

Juice

17TL

ORANGE

17TL

POMEGRANATE

10TL

LEMON